Likabehandlingsplan

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

LA SCHOOL OF SPORTS

Läsåret 2019/2020

Vision

LA School of Sports ska vara en skola fri från diskriminering, trakasserier och alla former av kränkande behandling. Alla barn/elever har rätt till likabehandling oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Mål

• Inga barn/elever på skolan ska utsättas för kränkande behandling, diskriminering eller trakasserier av elever eller vuxna.

• Alla elever ska känna sig trygga på skolan.

• Alla elever ska känna sig delaktiga i gemenskapen på skolan.

• Alla vuxna på skolan ska vara goda förebilder.

Ansvarsfördelning:

Rektors ansvar:

• Ansvara för att all personal, alla barn och elever och vårdnadshavare känner till att diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling inte är tillåten i verksamheten.

• Ansvara för att det bedrivs ett målinriktat arbete för att främja barns och elevers lika rättigheter samt att motverka diskriminering utifrån diskrimineringsgrunderna.

• Upprätthålla, utvärdera och omarbeta plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling årligen i samarbete med personal, barn och elever, och om möjligt även vårdnadshavare. • Ansvara för att det finns rutiner för utredning, åtgärder och dokumentation av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

• Ansvara för att om verksamheten får kännedom om att diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling förekommer, tillse att utredning startas och åtgärder vidtas omedelbart.

All personals ansvar:

• Direkt uppmärksamma, agera och dokumentera vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling utifrån skollagstiftningen kap. 6 (2010:800) och utifrån de rutiner skolan har (sida 11)

• Se alla elever och vara extra uppmärksam på elever som är ensamma eller tillbakadragna.

• Reflektera över normer och värderingar som personalen själv förmedlar.

Skolans främjande arbete:

Skolan ska skapa en trygg skolmiljö i syfte att främja allas lika värde. Främjande insatser syftar till att skapa en trygg skolmiljö med respekt för allas lika värde. Arbetet omfattar alla diskrimineringsgrunderna. Arbetet riktas mot alla och bedrivs utan förekommande anledning samt är en naturlig del av det dagliga arbetet. Främjande arbete omfattar kompetensutveckling för personal. Främjande arbete skall möjliggöra för barn och elever att återkommande diskutera normer, attityder och goda relationer.

Värdegrundsarbete

I samtliga klasser på skolan arbetar vi aktivt med arbeten kring allas lika värden och konflikthantering. Eleverna får kunskap om att reflektera över alla människors lika värde samt sätta sig in i andras känslor och situationer. Elevernas likheter och olikheter lyfts fram på ett positivt sätt. Syftet är att skapa relationer och förståelse förvarandra.

Elevhälsoteam

Skolans elevhälsoteam som består av Rektor, kurator, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare, syv och skolpsykolog, träffas regelbundet. EHT:s främsta uppgift är att arbeta med förebyggande och övergripande med åtgärder på individ-grupp och organisationsnivå samt att bistå övrig personal. Handleda professionellt i syfte att främja likabehandling och förebygga olika former av kränkningar. Hela EHT träffas en gång i månaden och delar av EHT träffas dagligen.

Elevhälsa

Alla elever har möjlighet att ha enskilda samtal med EHT:S olika funktioner.

Mentorskap

Varje elev har två mentorer med syftet att skapa goda och trygga relationer. Mentorer arbetar med varje individ såväl som med gruppen för att öka klassrumstryggheten och öka studieron.

Likabehandlingsteam

Kurator och studie- och yrkesvägledare ansvarar tillsammans med mentorerna för att alla elever har undervisning i Blockarbeten, där man lägger vikt på likabehandlingsarbete, värdegrundsfrågor och relationsskapande. Detta arbete ska sedan följas upp och arbetas med kontinuerligt under läsåret.

Ordningsregler

Skolan har tydliga regler och förhållningssätt för personal och elever. Skolans regler tas upp varje termin i klassrådet, elevrådet, föräldrarådet, lärarlaget, för att revideras, ge möjlighet till delaktighet och påverkan inför beslut.

Elevinflytande

Klassråd i alla klasser en gång i månaden. Två representanter från varje klass deltar i elevrådet som träffas en gång i månaden. Protokoll skrivs och information går tillbaka till klasserna och skolans personal och rektor. Skriftlig kommentar från ansvarig ges innan nästa elevråd för att skapa dialog och delaktighet.

Undervisning

I undervisningen ges kunskaper kring alla människors lika värde och rätt till likvärdigt bemötande. Skolan arbetar i Block som arbetslaget planerar gemensamt. Minst ett Block per termin ska behandla likabehandling och kränkande behandling. Skolan har ett fristående Block vecka 45, Kärleksveckan. Blocket är vigt åt likabehandlingsarbete i olika former.

Raster

Skolan har rastvakter på alla skolans raster, inne såväl som ute. Syftet är att öka vuxentätheten och vuxennärheten för att öka elevernas trygghet. Eleverna har tillgång till aktiviteter utefter lokal.

Frånvaro

Skolan följer upp elevernas frånvaro så att denne inte är orsakad av kränkningar i skolan. Frånvaron följs upp av mentorer och EHT.

Lokaler

Skolans lokaler är anpassade så att skolans elever ska kunna deltaga i samtliga aktiviteter.

Information till elever

Skolans elever får information om Likabehandlingsplanen och rutiner rörande mobbing och kränkande behandling. Informationen ingår i EHT:S förebyggande arbete och arbetet genomförs i samarbete med lärarna.

Utvecklingssamtal och studieplaner

Skolan har utvecklingssamtal i början på varje termin för att tillsammans med elev och vårdnadshavare sätta upp nya mål. På samtalen diskuteras elevens mål och skolans regler och förhållningssätt.

Skolans förebyggande arbete:

Förebyggande insatser syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling. Förebyggande arbetet omfattar områden som i en kartläggning av verksamheten identifieras som risker. Regelbunden kartläggning av barnens trygghet och trivsel är en del i det förebyggande arbetet samt att göra eleverna delaktiga i kartläggningen och analysen av resultat.

• Kurator och studie- och yrkesvägledare genomför årligen enkäter för att kartlägga elevernas upplevelser utifrån diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, otrygga zoner och trivsel. Det som framkommer i analysen av enkäterna skall ligga som grund i det fortsatta arbetet för att ta fram mål för vidare arbete under nästkommande läsår. Detta arbete görs av kurator och studie- och yrkesvägledare tillsammans med elever och arbetslag. Elevrådet på skolan tar ett stort ansvar i att vara behjälpliga med detta arbete.

• Fortlöpande analys av incidentrapporter och anmälan om kränkande behandling.

• Elevhälsans medicinska del erbjuder årligen hälsosamtal till elever i år 4, 6 och år 8.

• Alla elever, vårdnadshavare och personal informeras om skolans arbete mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid varje termin.

• Mentorerna ska under läsårets första månad informera eleverna om likabehandlingsplan, hur man anmäler en kränkning och hur anmälan ska hanteras.

• Mentorerna ansvarar för att göra likabehandlingsarbetet till en del av skolvardagen genom att arbeta med relationsskapande. Stor vikt ska läggas vid föreläsningar om etik, moral och likabehandling.

• Vuxna ska vistas ute i verksamheten för att skapa relationer med eleverna. Vistelsetiden är en del av personalens arbetsuppgifter.

• Personalen på skolan äter tillsammans med elever i skolmatsalen för att skapa en trygghet och relationer med eleverna.

• Alla barn och elever och all personal som vistas på skolan ska skall få tydlig information om skolans ansvar och rutiner för arbetet kring planer mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling, minst en gång per läsår.

• Rektor ansvarar för att personalen genom fortbildning ökar sin kunskap om likabehandlingsarbetet.

Kartläggning och nulägesanalys

Verksamheten kartläggs på olika sätt för att skolan ska kunna göra en nulägesanalys kring den psykosociala- och fysiska miljön. Utifrån kartläggningen görs en analys av resultatet där nya mål upprättas och åtgärder sätts in.

# För att kunna förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkning i verksamheten görs en kartläggning med hjälp av anonyma enkäter årligen. Enkäterna berör områden kring diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, likabehandling, otrygga zoner, arbetsmiljön och utsatthet på nätet. Enkäterna genomförs under sen vårtermin. Ansvariga för detta arbete är kurator och studie- och yrkesvägledare. Med hjälp av enkätsvaren görs en nulägesanalys och utifrån denna analys upprättar verksamheten nya mål och åtgärder sätts in.

# Sammanställning av anmälningar kring kränkande behandling varje termin. En analys görs efter resultatet. Ansvarig för detta är rektor. Anmälningar redovisas för EHT och ger underlag för förbättrande åtgärder.

# Elevhälsans del erbjuder hälsosamtal som sammanställs. Analysen av dessa ligger delvis som grund i arbetet för att säkra tryggheten på skolan.

Analys gjord VT – 19

Otrygga zoner:

En del elever har svarat att de känner sig otrygga i korridorerna och på toaletterna. Eleverna menar att det beror på att låsen på toaletterna går att öppna från utsidan med ett mynt. Vad det gäller skolgården menar de att tryggheten ökat betydligt och att det känns mer tryggt när det finns mer vuxna utspritt vid olika platser. Eleverna anser att det skulle vara bra om det fanns mer vuxna i korridorer då detta skulle skapa en större trygghet.

Eleverna uppger att tryggheten har ökat i matsalen, till och från specialidrotten och i klassrummet.

Likabehandlingsarbete

Elever uppger att de känner sig för lite delaktiga i skolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling och att de inte vet om de är delaktiga. Eleverna önskar att information som handlar om diskriminering och kränkande behandling återkommer kontinuerligt och inte bara vid terminsstart. Vad det gäller att behandlas lika av personalen på skolan oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionshinder eller kön så svarar en stor andel att de anser att man alltid/oftast gör det.

Stress

Elever har uppgivit att de känner sig stressade över skolarbetet. Eleverna är av uppfattningen att stressen beror på de nationella proven. Eleverna upplever att stressen ökat sedan föregående termin och att arbetstempot har ökat. Eleverna uppger att de kan påverka sin undervisning och utbildning i mycket större utsträckning än föregående läsår.

Studiero

Åk 6 upplever att deras studiero minskat sedan förra terminen, eleverna menar att det finns elever i klassen som stör.

Mål och åtgärder utifrån nulägesanalys:

Utifrån nulägesanalysen formuleras ett antal tydliga mål för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

LA School of Sports mål 19/20

• Alla elever skall känna sig trygga på skolan och dess omgivande områden.

• Eleverna skall känna sig mer delaktiga i arbetet kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

• Inga elever skall bli utsatta för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

• Likabehandlingsplansarbetet ska göras till en del av undervisningen.

• Alla elever och personal ska känna ett ansvar för att göra skolan till en trygg plats där ingen blir utsatt för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling.

LA School of Sports åtgärder

1 Personalen på LA School of Sports utbildas löpande under läsåret 19/20 av skolpsykolog Lisette Åkesson i hur skolan ska lära sig stötta och förstå elever som kränker för att förebygga upprepat beteende. Skolan arbetar med den emotionella dialogen för att skapa trygga relationer. Utbildningen inleddes den 16 augusti 2018.

Avstämning vecka 45 utvärdering april 2020.

Ansvarig för genomförandet: Arbetslaget/rektor Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/rektor

2 Personalen på LA School of sports inventerar det pedagogiska kapitalet, för att förebygga och skapa handlingsplaner för elever i behov.

Sammanställning vecka 45. Utvärdering april 2020.

Ansvarig för genomförandet: Skolpsykolog/rektor Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/rektor

3 Fler personal ska finnas ute i verksamheten när eleverna vistas där. Eleverna ska också ha tillgång till rastaktiviteter anpassade efter det rum de befinner sig. Skolans elever har tillgång till hemklassrum under rasten med förstärkt vuxennärvaro. Lås på toaletterna är utbytta och de nya låsen kan endast öppnas med nyckel, tillhandahållen av lärare. Kameror är uppmonterade i korridorerna för att säkerställa elevernas trygghet.

Tid för uppföljning: Avstämning vecka 45, utvärdering april 2020

Ansvarig för genomförandet: Arbetslaget/EHT/rektor Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/EHT/rektor

4 Använda sig av likabehandlingsplan i Blockarbetet. EHT planerar aktiva klassrumsbesök enligt årshjul, där de arbetar förebyggande med kränkning och diskriminering. Detta tillsammans med skolans personal.

Tid för uppföljning: Avstämning vecka 45, slutligt april 2020

Ansvarig för genomförandet: Arbetslaget/rektor Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/rektor

5 Rastvakt och matvakt har fördelats flitigt mellan personal och ledning utefter elevernas schemalagda raster, både vad det gäller lunchrast och övriga raster. Schemalägga elevernas lektioner i hemklassrum med näst intill inga elevförflyttningar

Tid för uppföljning: Avstämning i september 2019, slutligt juni 2020

Ansvarig för genomförandet: Rektor/skoladministratör Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Rektor/skoladministratör

6 Omarbeta enkäten.

Tid för uppföljning: Avstämning i januari 2020, slutligt april 2020

Ansvarig för uppföljning/utvärdering: EHT

Ansvarig för genomförandet: EHT

7 Blockarbetet och samplaneringen ska ge eleverna möjlighet att studera i en hälsosam takt. Bedömningsuppgifter ska synkas med övriga uppgifter.

Ansvarig för genomförandet: Arbetslaget/rektor. Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/rektor/elevrådet.

8 Ny rymlig matsal på promenadavstånd från och med läsårsstart.

Tid för uppföljning: Avstämning elever föräldrar vecka 35, Avstämning vecka 45, utvärdering april 2020

Ansvarig för genomförandet: Arbetslaget/rektor Ansvarig för uppföljning/utvärdering: Arbetslagen/rektor/elevrådet

Att upptäcka och utreda

Handlingsplan har utarbetats i samarbete med personal, elevhälsoteamet, och elever vid LA School of Sports. I skollagen och i läroplanen slås det fast att den svenska skolan vilar på demokratins grunder och att den bör utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och att var och en som verkar inom skolan skall främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. Skollagen (SFS 2010:800) 1 kap 4.

Vi har som uppgift att i skolan förmedla grundläggande värden såsom alla människors lika värde, människolivets okränkbarhet, jämställdhet mellan män och kvinnor, individen frihet och integritet och solidaritet med svaga och utsatta.

För att ytterligare skydda alla människors lika värde har också specifika skrivningar angående kränkande behandling samt diskriminering gjorts i lagtexterna.

Kränkande behandling och diskriminering: Den 1 januari 2009 upphörde den gamla lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling att gälla. Innehållet som fanns i denna lag är nu uppdelat i två olika lagar. Från och med januari 2009 skall därför förskolan och skolorna beakta bestämmelserna i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) samt Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap.

För att undvika att ha en plan för kränkande behandling och en plan gällande förbud mot diskriminering samkörs dessa planer och kallas för likabehandlingsplan.

Skolans uppdrag:

Enligt 6 kap i skollagen ang. kränkande behandling, samt 3 kap. 14§-16§ i Diskrimineringslagen skall huvudmannen se till att:

• Det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling och diskriminering. (skollagen 6 kap 6§, Diskrimineringslagen 3 kap 14§)

• Man förebygger och förhindrar kränkande behandling och diskriminering (skollagen 6 kap 7§, Diskrimineringslagen 3 kap 15§)

• Det upprättas en årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling/likabehandlingsplan (skollagen 6 kap 8§, Diskrimineringslagen 3 kap 16§)

Av 6 kapitlet 10§ (skollagen) framgår att ”en lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn”. Rektor eller förskolechef ansvarar för att händelse utreds, åtgärdas och följs upp. Rektor ansvarar också för att anmäla händelsen till huvudmannen. Lagen säger att utredning skall påbörjas så fort det finns misstanke om att någon upplever sig kränkt eller trakasserad. Viktigt är att alltid utgå från elevens egen upplevelse av situationen, det har alltså ingen betydelse på vilket sätt det framkommit att eleven känner sig kränkt. Det behöver inte komma från eleven själv utan det kan vara andra elever, vårdnadshavare eller annan personal i skolan som signalerar. Personal på skolan är även skyldig att anmäla om annan vuxen uppträder kränkande mot ett barn eller en elev. Centralt i utredningen är att personal vid skolan eller förskolan skaffar sig en så objektiv bild som möjligt av det som hänt. Utredningen är ett underlag för att bedöma vilka åtgärder som skall sättas in, vilket är en viktig del

för att kränkningen skall upphöra och inte upprepas. Angeläget är också att personal på skolan eller förskolan tar reda på om den enskilde kränkningen ingår i ett större sammanhang ex mobbning eller andra negativa maktstrukturer bland elever. Till dig som elev: Du som barn/ elev är viktig. Om du som barn/elev upplever dig diskriminerad, trakasserad eller på annat sätt kränkt av annan elev eller vuxen på skolan kan du vända dig till din klasslärare/mentor, kurator, skolsköterska, rektor eller någon annan vuxen du känner förtroende för på skolan. Lagen säger att vuxna på skolan har en skyldighet att ta dig på allvar och anmäla detta. Till dig som vårdnadshavare: Du som vårdnadshavare har en viktig roll i ditt barns liv. Att prata om värdegrundsfrågor med ditt barn ökar förståelsen för människors lika värde. Om du som vårdnadshavare vill anmäla ett ärende gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling kan du vända dig till klasslärare/mentor, kurator, skolsköterska, rektor eller någon annan du känner förtroende för på skolan. Dokumentation: Alla händelser, muntlig information och incidenter där diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling förekommer, skall rapporteras till skolledningen på angivna blanketter. Alla åtgärder dokumenteras (händelse, datum, plats, inblandade elever/vuxna). Den personal som har sett eller får kännedom om händelsen äger ärendet. Vid kränkningar mellan personal – barn/ elev äger rektor ärendet och ansvarar för ärendet. Rutiner för utredning och åtgärd: Skolan har en skyldighet att agera så snart någon ur personalen får kännedom om att en elev känner sig utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska skyndsamt utreda vad som hänt och vidta åtgärder för att förhindra fortsatta kränkningar.

• Om personal misstänks för kränkning av ett barn/elev ska rektor ansvara för utredningen. Information till hemmet bör lämnas så fort som möjligt.

• Om ett barn/elev far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd är skolan skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.

• Handlingar som är brottsliga ska anmälas till polisen.

• Om det inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa ska Arbetsmiljöverket underrättas.

Rutiner för utredning och åtgärder

1. Personal på skolan som får indikation om att det förekommer misstänkta eller uppenbara trakasserier eller annan kränkande behandling av barn/ elev/elever på skolan, observera att detta även gäller kränkningar och trakasserier på olika sociala medier, lämnar denna information vidare till mentorn.

2. Mentorn har ett samtal med de inblandade och dokumenterar tillsammans med berörd elev. Anmälan vid diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Mentor informerar skyndsamt vårdnadshavaren.

3. Mentor överlämnar anmälan till rektor/elevhälsoteamet vilken ansvarar för att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. I en utredningsskyldighet ingår inte att ta slutgiltig ställning till vem som talar sanning i de fall där uppgifter är oförenliga eller oklara. Samtidigt skall skolan bilda sig en egen uppfattning om riktigheten i uppgifterna som lämnas.

4. Barnet/eleven ska erbjudas samtalskontakt och bör erbjudas råd och stöd av personal med tystnadsplikt dvs. kurator eller skolsköterska.

5. Rektor ansvara för att anmäla kränkning, trakasserier och diskriminering vidare till huvudmannen.

6. Rektor ansvarar för att en eventuell varning utfärdas eller avstängning sker, samt att en polisanmälan görs om gärningen kan hänföras till brottsbalken.

Fortsatta åtgärder vid kränkning, diskriminering och trakasserier: De åtgärder som vidtas på såväl kort som lång sikt måste leda till att trakasserierna eller kränkningarna upphör. För att åtgärderna ska vara effektiva måste de bygga på en analys av resultatet från utredningen. Det är av stor vikt att ärendet följs upp och ansvariga är de personer som varit inblandade i ärendet, mentorer/EHT/rektor.

Uppföljning och utvärdering:

Likabehandlingsplanen följs upp årligen och utvärderas tillsammans med elever i enlighet med svensk författningssamling, SFS (2006:1 083 och 2011:681)

Revidering av likabehandlingsplanen: Revidering av likabehandlingsplanen sker årligen under augusti och september månad. Ansvarig för revidering är kurator och Studie- och yrkesvägledare tillsammans med EHT, rektor, personal och elever.