Inledning
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) började gälla den 25 maj 2018. Denna förordning ersätter bland annat personuppgiftslagen och ställer högre krav på behandlingen av personuppgifter. Bland annat stärks den enskildes rätt kring hur företag behandlar den enskildes personuppgifter. Varje behandling av personuppgifter måste ha en laglig grund.

Vad är en personuppgift?
Med personuppgift menas en identifierad person, eller en identifierbar person. Till exempel namn, bild, andra identifikatorer som medför att det går att identifiera dig.

Behandling av dina personuppgifter
Med dataskyddsförordningen ges du som finns registrerad i våra system ett antal rättigheter. Till exempel har du rätt att begära ut ett utdrag över vilka personuppgifter vi behandlar. Du har sedan rätt att få dessa korrigerade vid felaktigheter samt i vissa fall få dem raderade.

Ge och ångra ett samtycke
För viss behandling av personuppgifter, t ex bilder som vi publicerat på webben, kan du ångra ditt samtycke för vår behandling av detta. För annan data, t ex adressuppgifter, har vi i vissa fall en skyldighet att lagra dessa och har därför ingen möjlighet, juridiskt sett, att radera den typen av uppgifter.

Hantering av email
All kontakt som sker med en LASOS-medarbetare via email vilar på Intresseavvägning som rättslig grund. Vi rekommenderar att inte skicka känsliga personuppgifter till oss såsom personnummer eller medicinsk information. Görs detta har vi som policy att radera mailet så snart efter det att ärendet lösts.

Hantering av bilder
Bilder som tas på dig som elev eller på ditt barn publiceras aldrig utan samtycke, varken internt eller externt. Samtycke för intern och extern publicering av bilder inhämtas när man påbörjar sina studier hos oss och kan när som helst återhämtas.

Elevhälsan
Inom ramen för Elevhälsan används tjänsten ProReNata, ett webbaserat journalsystem speciellt framtaget för arbetet. Extra säkerhetsåtgärder håller de känsliga personuppgifter som lagras i systemet säkra.